Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 5, 2007

Konsekvenser og muligheder ved Danmarks deltagelse i Kyoto-protokollens artikel 3.4 på landbrugsområdet

07-03-2007

Danmark har forpligtet sig til at reducere drivhusgasudslippet med 21%.  For landbrugets arealanvendelse indgår følgende CO2-kilder: Mineraljorde, organiske jorde, ændringer i vedmasse i læhegn og frugtplantager og CO2 fra kalkning af landbrugsjorden. Rapporten evaluerer mulighederne for at inddrage landbrugsarealets C-balance i reduktionsforpligtigelsen.  Samlet vurderes det, at landbrugsjordene kan bidrage positivt til den danske reduktionsforpligtigelse.

Læs publikation