Kvælstofbalance og -tab ved udendørs sohold

02-05-2007

Miljøstyrelsens årsrapport for regnskabsåret 2006 foreligger nu. Årsrapporten præsenterer det samlede resultat for Miljøstyrelsens virksomhed i forhold til de miljøfaglige, organisatoriske, personalemæssige og økonomiske målsætninger. Samlet set er resultatet af styrelsens arbejde i 2006 meget tilfredsstillende.

De miljøfaglige, organisatoriske og personalemæssige mål for året er overordnet set nået. 80 % af de opstillede resultatkrav for institutionsmålene er helt eller delvist opfyldt og det vurderes at målet om mindst 70 % opfyldelse af det samlede arbejdsprogram er nået. Miljøstyrelsen har derudover haft stor fokus på implementering af vision og værdier. Dette er især sket gennem organisationsudviklingsprojektet Service- og Visionsprojektet, som bl.a. omhandler ekstern service, åbenhed og dialog i forhold til borgere og virksomheder, intern kommunikation, videndeling, kompetenceudvikling og håndtering af det grænseløse arbejde.

Det økonomiske resultat vurderes samlet set at være ikke helt tilfredsstillende. Resultatet for Miljøstyrelsens driftsbevilling for 2006 blev et underskud på 26,1 mio. kr., men der er videreført et overskud fra 2005 på 20,7 mio. kr., hvorved det akkumulerede underskud blev på 5,4 mio. kr.

Underskuddet har baggrund i OSIS-sagen, hvor Miljøstyrelsen har finansieret et projekt vedr. oliespild på havet ved at foretage udlæg for de selskaber, der udvikler OSIS, indtil disse modtog støtte fra projektets finansieringskilder. Dette projektunderskud slår ikke fuldt ud igennem på styrelsens årsresultat, da en række politisk besluttede og budgetterede aktiviteter i 2006 først forventes gennemført i 2007. Miljøministeriet har orienteret Rigsrevisionen om Miljøstyrelsens engagement i OSIS projektet. Rigsrevisionen har herefter gennemført to undersøgelser. Miljøministeriet og Miljøstyrelsen har på baggrund af undersøgelserne og i dialog med Rigsrevisionen iværksat en række tiltag, som Rigsrevisionen har fundet tilfredsstillende.

Miljøstyrelsen vil i 2007 fortsat have fokus på initiativer, der opfylder de overordnede produktionsmål, nemlig at løse styrelsens opgaver effektivt til tiden på et højt fagligt og økonomisk/administrativt driftssikkert niveau, og at sikre et højt serviceniveau over for virksomheder og andre interessenter. Udrednings-, udviklings- og kommunikationsprojekter prioriteres og iværksættes for at bidrage hertil.

Ændringerne i forbindelse med kommunalreformen vil medføre behov for konstituering af samarbejde og arbejdsdeling og opbygning af et fagligt fællesskab mellem de centrale og de decentrale statslige enheder samt etablering af samarbejdsprocedurer med regionerne og kommunerne.

Der vil være særligt fokus på at efterleve de internationale forpligtelser på flg. områder: luft (NOx, partikler mv.), støj, kemikalier (REACH mv.) og vand (grundvand og overfladevand). På klimaområdet forhandles om en ny klimaaftale.

Med de nye midler på finansloven, der følger af finanslovaftalerne for 2007, styrker Miljøstyrelsen indsatsen mod partikelforurening og iværksætter borgerrettede miljøinitiativer, bl.a. en klimakampagne. Ministeriets arbejde med fremme af miljøteknologi iværksættes og forankres med den nye ”Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi”.

Læs resultatskema for "Klare mål"

Læs Rigsrevisionens rapport samt følgebrev og Rigsrevisionens tilbagemelding vedr Miljøstyrelsens opfølgning på rapporten.

Læs Miljøstyrelsens kommentar til aktstykke vedr OSIS-sagen

Læs publikation