Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 6, 2007

Revision af udpegningen af grundvandsforekomster i Danmark

17-07-2007

Rapporten beskriver den revision af udpegningen af grundvandsforekomster, som blev iværksat af Miljøstyrelsen i efteråret 2006. Efter revisionen er der udpeget 385 grundvandsforekomster. Forekomsterne er opgjort efter 23 hovedoplande (afstrømningsområder). Grundvandsforekomsterne er vertikalt opdelt i tre niveauer: Terrænnære, regionale og dybe grundvandsforekomster. Terrænnære grundvandsforekomster har direkte kontakt til vandløb. Regionale grundvandsforekomster har en vis kontakt til vandløb, og er opdelt i forekomster på basis af mindre deloplande. Dybe grundvandsforekomster er dybe kalk- og sandmagasiner og begravede dale, uden kontakt til vandløb.

Læs publikation