Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 25, 2007

Muligheder for begrænsning af N og P udledning fra kommunale renseanlæg, industrielle udledninger og regnbetingede udledninger

15-08-2007

Som et led i VMPII aftale har der været nedsat et udvalg under ledelse af Miljøstyrelsen med kommissoriet at vurdere mulig yderligere reduktion af N og P i spildevandsudledninger. Der er vurderet muligheden for en yderligere begrænsning af udledninger af N og P for kommunale renseanlæg, industrielle udledninger og regnbetingede udledninger i forhold til udledning i 2005. Der opstilles for de 3 typer udledninger mulige scenarier for forbedret rensning. Herudfra er beregnet det mulige potentiale for reduktion af udledning af N/P og omkostningerne herved.

Læs publikation