Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/2007

Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO

13-04-2007

Denne vejledning indeholder en beskrivelse af gældende lovgivning og en teknisk anvisning på, hvordan størrelsen og placeringen af et boringsnært beskyttelsesområde kan fastlægges i forhold til en vandindvindingsboring.  Endvidere listes de forhold, som kommunen evt.  kan gives påbud mod eller nedlægges forbud mod inden for beskyttelses- området for at undgå forurening af indvindingen.

Læs publikation