Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 39/2006

Udpegningen af grundvandsforekomster i Danmark

13-10-2006

Amterne har udpeget grundvandsforekomster som led i gennemførelsen af EU's vandrammedirektiv.  Udpegningen er meget forskellig fra det ene amt til det andet, idet både antal, størrelse og principper for afgrænsning er meget forskellig
og der er ikke altid sammenhæng over amtsgrænserne.  I alt er der udpeget ca.  1.900  grundvandsforekomster i de 12 vanddistrikter.

Læs publikation