Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 40/2006

Modeller for revision af udpegningen af grundvandsforekomster i Danmark

13-10-2006

Amterne har udpeget grundvandsforekomster som led i gennemførelsen af EU's vandrammedirektiv, men forekomsterne er meget forskellige fra det ene amt til det andet. Miljøministeriet har brug for en mere ensartet udpegning, og i dette projekt er der derfor opstillet tre forskellige modeller for revision af  udpegningen.  De tre modeller beskrives, og fordele og ulemper vurderes.

Læs publikation