Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 36/2006

Indeklimakoncentrationer af rensevæske i boliger over et repræsentativt udsnit af danske renserier

26-10-2006

Der er foretaget måling af indeklimakoncentrationen af rensevæskedampe i sammenlagt 32 lejligheder over renserier. Antallet af målesteder udgør ca.  20% af det samlede antal renserier i Danmark og stammer for alle målesteders vedkommende fra renserier, som lever op til bekendtgørelse nr. 532 af 18.  juni 2003.  Materialet er opdelt i renserier, som anvender hhv.  tetrachlorethylen og kulbrinter som rensevæske. 26 målinger er foretaget i lejligheder over renserier, som anvender tetrachlorethylen.  Disse målinger har vist en gennemsnitlig indeklimakoncentration af tetrachlorethylen på 0,30 mg/m3.  I forhold til situationen før renseribekendtgørelsens ikrafttræden er der tale om en reduktion på mere 90%, idet den gennemsnitlige indeklimakoncentration i danske lejligheder blev målt til 3,3 mg/m3 i perioden umiddelbart før bekendtgørelse nr.  532 blev iværksat (oplyst af Miljøstyrelsen 2005). Den meget betydelige reduktion i indeklimakoncentrationen i lejligheder over renserier, som denne undersøgelse dokumenterer, må tilskrives effekten af bekendtgørelse nr. 532

Læs publikation