uden for serie, 2006

National Implementeringsplan

19-05-2006Stockholmkonventionen trådte i kraft den 17. maj 2004. Konventionen regulerer 12 stoffer. De 9 af stofferne er omfattet af forbud mod produktion og anvendelse, import og eksport. Et stof, DDT, er omfattet af begrænsning. Derudover skal udslippet af følgende fire stoffer, som er utilsigtede biprodukter, søges nedbragt med henblik på eliminering; dioxin, furaner (omtalt fælles som dioxiner), hexachlorbenzen og polychlorerede biphenyler. Ifølge Stockholmkonventionens artikel 7 skal der inden 2 år efter konventionens ikrafttræden for en given part udarbejdes og indsendes en national implementeringsplan (NIP). Da produktion og brug af de omfattede stoffer for længst er ophørt i Danmark, fokuserer implementeringsplanen på tiltag til reduktion af udslip af de utilsigtede biprodukter. Implementeringsplanen indeholder derfor en særlig plan for reduktion af de utilsigtede biprodukter.Læs publikation