Målinger af forureningsindhold i regnbetingede udledninger

09-05-2006Som en del af det nationale overvågningsprogram NOVA 2003 er der målt stof og hydraulisk afstrømning dels for et fælleskloakeret opland i Københavns kommune og dels for et separatkloakeret opland i Sulsted i Nordjylland. Der er målt for organisk stof og næringsstoffer, og derudover er der målt for udvalgte tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Målingerne er sammenstillet med tidligere udførte målinger for separatkloakerede og fælleskloakerede områder. Det konkluderes, at der i Danmark kun findes få målinger for tungmetaller og miljøfremmede stoffer i regnafstrømning og at der er en betydelig spredning på målinger af indhold af forurenende stoffer.Læs publikation