Miljøprojekt, 1083, 2006

Kortlægning af forurenende stoffer i bygge- og anlægsaffald

04-05-2006Projektets formål er at undersøge niveauet af forurenende stoffer i den del af bygge- og anlægsaffaldet, der består af beton, asfalt og tegl. Det er endvidere målet at identificere mulige kilder til forureningen. Resultaterne viser, at der generelt er lave koncentrationer (faststof) af metaller og organiske komponenter i de rene fraktioner af beton og tegl. I asfalt er der fundet høje koncentrationer af kulbrinter og PAH'er. De blandede fraktioner havde generelt højere koncentrationer af metaller og organiske komponenter end de ikke blandede fraktioner. I ingen af prøverne blev der konstateret indhold af PCB. Resultaterne fra udvaskningstestene viste, at der generelt udvaskes meget få metaller fra de rene fraktioner. Udvaskningen af af de organiske komponenter var derimod meget varierende og uden nogen entydig sammenhæng mellem fraktioner og den udvaskede stofmængde.Læs publikation