Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 58, 2006

Udvikling af metode til karakterisering af gråt spildevand

26-07-2006

Formålet med projektet har været at indsamle information vedrørende indholdet af forureningskomponenter i gråt spildevand samt at udvikle en metode til karakterisering af gråt spildevand. I projektet er udviklet en metode til undersøgelse af gråvand. Metoden er opbygget af to dele, a)inventering og b)målinger. Inventeringsmetoden har til formål at vurdere indholdet af forureningskomponenter ud fra beboernes adfærd, mens måleprogrammet er en kvantitativ måling af indholdet af forureningskomponenter. Undersøgelsen viser, at resultatet fra en inventering kan udgøre et godt grundlag for at designe et målrettet og relevante måleprogram. Den viser også at målinger fra en enkelt undersøgelse ikke kan ekstrapoleres til gråvand generelt. Videre tyder resultaterne på, at koncentrationerne af forureningskomponenter i gråvand generelt er på et niveau, der gør at gråvand ikke uden videre behandling kan genbruges i husholdninger eller til vanding og nedsivning.

Læs publikation