Orientering fra Miljøstyrelsen, 2/2006

Referencer til BAT vurdering ved miljøgodkendelser

07-02-2006Referencelisten indeholder inspiration til virksomheders og myndigheders vurdering af BAT. For godkendelsespligtige virksomhedstyper er der anført - retningslinier i det omfang der er sådanne direkte relevante for en specifik branche, - referencer til renere teknologi eller BAT - anden litteratur Referncelisten skal bruges i forbindelse med miljøgodkendelse af virksomhederLæs publikation