Vejledning fra Miljøstyrelsen, 4/2006

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

21-08-2006

Vejledningen giver anvisninger på, hvordan støjkortlægning udføres og støjhandlingsplaner efterfølgende kan udarbejdes på baggrund af støjkortlægningerne, således som det fremgår af støjbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 om støjkortlægning og støjhandlingsplaner). Det beskrives, hvilke data der er nødvendige for støjkortlægning, og hvordan de kan fremskaffes. Vejledningen indeholder desuden anvisninger på, hvordan data fra støjkortlægningerne indrapporteres til Miljøstyrelsen, så de kan offentliggøres på styrelsens hjemmeside. Anvisningerne er især rettet til de kommuner og andre offentlige myndigheder, der er ansvarlige for at udarbejde støjkort og støjhandlingsplaner.

Læs publikation