Miljøprojekt, 1108, 2006

Frakturer fra lodrette testboringer på Vestergade 10 Haslev

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

31-08-2006Ved hjælp af en speciel boreteknik kan man etablere kunstige sprækker i jorden fra almindelige lodrette boringer. Herved opnås en væsentlig forbedring af boringernes ydeevne og influensradius, og det bliver derved muligt at opsamle forurening i fx moræneler, hvorved man kan sikre, at forureningen ikke spredes yderligere til de dybereliggende drikkevandsmagasiner. Teknikken åbner muligheder for oprensning under eksisterende bygninger og lignende uden at dette bliver uforholdsmæssigt dyrt eller medfører uacceptable gener for berørte beboere.Læs publikation