Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 15/2005

Rensning af Miljøfremmede stoffer i vandværksfiltre

26-10-2005Produktion af dansk drikkevand er normalt baseret på uforurenet grundvand af så god en kvalitet, at der kun kræves en simpel behandling for at fjerne naturligt forekommende uønskede stoffer, dvs. methan, svovlbrinte, jern, mangan og ammonium. For at kunne udføre forsøg under kontrollerede forhold og med tilsætning af stoffer, det ikke er acceptabelt at tilsætte ved almindelig vandværksdrift, er der i projektet opbygget og testet et pilot-vandværk, der kan anvendes til undersøge muligheden for at fjerne miljøfremmede stoffer i vandværksfiltre.Læs publikation