Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 70/1993

Analyse af historiske pejledata

01-10-2005

GRUNDVANDSMAGASINERS VIRKEMÅDE; Vandbalancen; Ligevægtsbetragtninger; Korttids- og landtidstilstand i grundvandsmagasiner; Artesiske magasiner; Grundvandsmagasiner med frit vandspejl; Vandløbspåvirkning; Tolkning af data; ANALYSE AF HISTORISKE PEJLEDATA; Variabel oppumpning; Matematisk analyse; FREMSTILLING OG ANVENDELSE AF TYPEKURVER; EKSEMPLER; HAVDRUP KILDEPLADS, KØBENHAVNS VANDFORSYNING; Geologi og hydrogeologi; Beskrivelse af kildepladser; Vandindvinding og grundvandssænkning; Tolkning af de observerede pejledata; Vurdering af grundvandsressourcer; BEDER OG ØSTERBY KILDEPLADSER, ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER; Beregning af påvirkningsgrad for Giber Å; ERDRUP KILDEPLADS, KORSØR KOMMUNALE VÆRKER; Geologi, hydrogeologi og geokemi; Beskrivelse af kildepladsen; Vandindvinding og grundvandssænkninger; Tolkning af pejledata og kloriddata; FOLLERUP KILDEPLADS, FREDERICIA KOMMUNALE VÆRKER; MATEMATISK FORMULERING AF TYPEKURVER; Generel teori; Variabel oppumpning; Lineær afhængighed; Exponentiel afhængighed; Hyberbolsk afhængighed; Andre Q-funktioner; GRAFER FOR UDVALGTE TYPEKURVER

Læs publikation