Vejledning fra Miljøstyrelsen, 1/2005

Rotter

30-06-2005

Vejledningen beskriver, hvordan og hvornår kommunerne skal føre tilsyn og tilrettelægge rottebekæmpelsen. Grundejernes og bekæmpelsesfirmaernes forpligtelser bliver gennemgået. Autorisationsordningen for rottebekæmpere omtales. Kommunerne kan opkræve gebyr for arbejdet. Rotterne og deres liv bliver gennemgået. Rottesikring i byzone og landzone bliver beskrevet. Bekæmpelsesmetoder og rottebekæmpelsesmidler gennemgås. Som bilag findes en kontrakt mellem en kommune og en autoriseret rottebekæmper. Sidst i vejledningen findes Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 611 af 21. juni 2001 om bekæmpelse af rotter m.v.

Læs publikation