Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/2005

Støj fra motorsportsbaner

01-07-2005Denne vejledning erstatter Miljøstyrelsens vejledning 3/1997, "Støj fra motorsportsbaner". Den giver mere nuancerede anvisninger til brug for sagsbehandlingen, både for nye motorsportsbaner og for eksisterende. De nye vejledende grænseværdier afhænger af, hvor mange dage, der køres, således at baner med lav støjbelastning kan have flere træningsdage. For ældre baner med støjmæssig problematisk beliggenhed giver vejledningen retningslinier for en smidig regulering, der kan udnyttes til at videreføre aktiviteterne. Vejledningen har en detaljeret opskrift på, hvordan man ansøger om miljøgodkendelse af en ny bane, og hvilke oplysninger der skal bruges ved VVM-screening. Endelig giver vejledningen præcise anvisninger på, hvordan støjen skal beregnes, og den indeholder to målemetoder, som skal bruges til måling af køretøjernes støjudsendelse.Læs publikation