Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 54, 2005

Risikovurdering af anvendelse af lokalt opsamlet fæces i private havebrug

13-07-2005Formålet med projektet er at vurdere de sundhedsmæssige risici ved lokal håndtering af komposteret fæces og ved ophold i haver, hvor der er anvendt komposteret fæces. I rapporten er der foretaget en kvantitativ risikovurdering vedrørende anvendelse af lokal opsamling og håndtering af fæces. Resultatet af undersøgelsen har vist, at der er en væsentlig risiko for infektion ved anvendelse af det helt eller delvist komposterede fæces, selv hvis komposten lagres i et år inden udbringning. Indholdet af medicinrester og miljøfremmede stoffer i fæces medfører ikke tilsvarende øjeblikkelige sundhedsrisici for mennesker.Læs publikation