Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 28/2005

Undersøgelse af piletræers evne til at vokse i saltholdigt havneslam, samt optagelse og nedsivning af udvalgte stoffer

21-12-2005

Projektet belyser piletræers egnethed til phytooprensning af havnesedimenter forurenet med tungmetallerne kobber, zink, cadmium og nikkel samt TBT og nedbrydningsprodukter heraf. Herunder saltholdighedens indflydelse på piletræernes vækst. Endelig belyses i hvilket omfang de fire nævnte tungmetaller, TBT og PAH'er infiltreres til underliggende lag.

Læs publikation