Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 36/2005

Scenarieberegning af nitratudvaskning

22-12-2005Med henblik på en vurdering af de eventuelle konsekvenser for landbruget af det nye grundvandsdirektiv fra EU, er der gennemført scenarieberegninger af, hvor store arealer der vil overskride en grænseværdi på henholdsvis 75 og 150 mg nitrat/liter i det vand, som forlader rodzonen på sandede og lerede landbrugsjorder. Med disse grænseværdier antages et maksimalt indhold på 50 mg nitrat/liter at kunne opnås i grundvandet. Analysen er opgjort som et gennemsnit på kommuneniveau af nitratkoncentrationen under rodzonen. Modelberegningen viser, at ca. 0,6 % af landbrugsarealet kan forventes at overskride grænseværdierne ved fuldt implementeret VMP III. Der er overslagsmæssigt fundet et samlet reduktionsbehov på mellem 11 og 211 tons kvælstof.Læs publikation