Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 32/2005

Organiske miljøfremmede stoffer og tungmetaller i havsedimenter

21-12-2005De undersøgte spormetaller blev fundet i alle prøver. Af antibegroningsmidlerne blev TBT kun fundet i tre prøver. Med den anvendte analysemetode blev der detekteret mange flere stoffer, som i den tidligere undersøgelse var under detektionsgrænsen. Generelt er niveauerne i havsedimenter som forventet signifikant lavere end niveauerne, som tidligere er blevet fundet i havnesedimenterne. Resultaterne peger på, at af de undersøgte områder er Roskilde Fjord den mest forurenede sammen med Mecklenburg Bugt og Kattegat, hvilket kan hænge sammen med de høje glødetabs-indhold.Læs publikation