Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 31/2005

Analyse af organotin i sedimenter

21-12-2005På baggrund af den udførte undersøgelse af spulefeltet ved Odense Havn er det muligt at beskrive fordelingen af organotin-forbindelser i depotet. Gennem en omfattende prøvetagning har det været muligt at afsløre tydelige forskelle mellem niveauerne af organotin-forbindelser i forskellige områder af depotet, og det har været muligt at karakterisere depoter gennem opstillingen af koncentrationsgradienter. Ved opfølgningen på laboratoriesammenligningen med DMU er det lykkedes at finde årsagerne til de fundne forskelle ved bestemmelsen af organotin-forbindelser i sedimentprøver. Miljø-Kemi har på denne baggrund foretaget de nødvendige ændringer af den tidligere benyttede procedure, og de systematiske fejl er elimineret.Læs publikation