Miljøprojekt, 967, 2004

Samfundsøkonomisk analyse - Forskellige drifts- og forvaltningsformer for Lindenborg Å og Gerå samt de vandløbsnære arealer

29-10-2004

Den samfundsøkonomiske analyse belyser de budget- og velfærdsøkonomiske konsekvenser ved forskellige scenarier for vandløbsvedligeholdelsen for to projektområder i Nordjylland (et status quo scenarium samt hhv. en intensivering og ekstensivering af vandløbsvedligeholdelsen). Analysens resultater viser, at det både budget- og velfærdsøkonomisk er fordelagtigt at ekstensivere driften. Det skyldes ringe indtjeningsmuligheder ved fortsat landbrugsdrift, muligheden for at søge MVJ-støtte og værdien af miljøeffekterne (primært kvælstofreduktionen). De øvrige miljøeffekter (fx værdien af bedre biologiske forhold og friluftsliv) er ikke værdisat i analysen. Det vurderes, at de vil underbygge analysens konklusioner.

Læs publikation