Orientering fra Miljøstyrelsen, 5/2004

Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2002

26-03-2004Rapporten indeholder en opgørelse over spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg for både 2002. Herunder er fordelingen af slam inden for slambehandlingsformer og slutdisponering samt en oversigt over slamkvaliteten for både den samlede mængde slam og mængden disponeret til landbrug beskrevet. Desuden giver rapporten et overblik over udviklingen i slamkvaliteten inden for både tungmetaller og miljøfremmede stoffer.Læs publikation