Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 52, 2004

Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE

02-12-2004

I rapporten angives retningslinjer for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE. Det beplantede filteranlæg som beskrevet i retningslinjerne vil kunne opfylde renseklasserne SO og O. Filteret etableres med vertikal gennemstrømning, og det mekanisk rensede spildevand tilføres filteret i et tryksat fordelersystem. Desuden recirkuleres en delstrøm af det rensede spildevand over filteret. Herved opnås en bedre rensning end i et traditionelt horisontalt rodzoneanlæg. Anlægget har vist gode renseresultater både ved pilotforsøg og ved anlæg etableret ved enkelte husstande.

Læs publikation