Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/2004

Basisanalyse del 1

17-08-2004Vejledningen uddyber bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 811 af 15. juli 2004 om karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressourcer. Dette omfatter første del af den basisanalyse som amterne som følge af vandrammedirektivet skal udarbejde inden udgangen af 2004.Læs publikation