Miljøprojekt, 913, 2004

Diffus jordforurening og trafik

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

21-04-2004

Rapporten beskriver afprøvningen af en undersøgelsesstrategi for diffus jordforurening langs to hovedveje i København. Tæt på de to veje er fundet forhøjet indhold af bly, kobber, zink og PAH, herunder benzo(a)pyren. Jordkvalitetskriteriet og til dels afskæringskriteriet for bly og benzo(a)pyren er overskredet. Koncentrationerne falder i dybden i jordprofilet og med afstanden fra vejen. Forurening kan måles inden for en afstand af ca. 10 - 15 m fra vejkanten.

Læs publikation