Miljøprojekt, 868, 2003

Sammensætning af dagrenovation og ordninger for hjemmekompostering

26-09-2003

Projektet har to formål. Det ene er kortlægning af sammensætningen af den del af dagrenovationen, der bortskaffes gennem husholdningernes affaldssæk/-beholder. Mængde og sammensætning er kortlagt afhængig af boligtype og husstandsstørrelse. Sammenlignes med tidligere undersøgelser er mængden af dagrenovation pr. husstand for enfamiliesboliger reduceret fra 11,8 kg (1979) til 9,9 kg (2001). Mængden af madaffald er stort set uændret over tid, men relativt set er andelen af madaffald steget. Andelen af papir og diverse andet ikke brændbart affald (glas) er faldet. Det andet formål er evaluering af ordninger for hjemmekompostering af organisk dagrenovation, hvilket er vurderet gennem en spørgeskemaundersøgelse m.h.t. organisering, husstandens viden om ordningen og deres holdning til at hjemmekompostere. Undersøgelsen viser, at husstande, der deltager i en ordning for hjemmekompostering, i gns. Komposterer 45-55 kg vegetabilsk madaffald pr.husstand pr. år, hvilket er 1/3 af, hvad der blev antaget i tidligere undersøgelser. Kun hos husstande der angiver at kompostere næsten alt vegetabilsk affald ses en væsentlig reduktion af denne type affald i affaldssækken, og på trods heraf findes alligevel 1 kg ikke forarbejdet vegetabilsk affald i sækken til restaffald pr. uge.

Læs publikation