Miljøprojekt, 871, 2003

Tilbageholdelse af sedimenterbart stof og miljøfremmede stoffer i regnvandsbassiner i afløbssystemer

24-10-2003

Projekts hovedformål har været at eftervise regnvandsbassiners evne til at tilbageholde sedimenterbart materiale. Ved hjælp af indsamlede data fra Sydtyskland er der udført modelberegninger som viser at regnvandsbassiner kan tilbageholde en stor del af det partikulære materiale som er indeholdt i det vand der ledes til de modtagende recipienter. Dette sammenholdt med, at specielt PAH og tungmetaller adsorbere til specifikke partikelstørrelse gør at der på sigt kan udformes et operationelt krav til størrelse og design af bassin, hvis hovedparten af de forurenede partikulære stoffer skal tilbageholdes i bassinet. Undersøgelsen omfatter regnvandsbassiner i fællessystemer. Der foreligger ikke tilstrækkelige data fra separatkloakerede områder.

Læs publikation