Miljøprojekt, 860, 2003

Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord

31-10-2003Der er gennemført forsøg på at foretage en in-situ biologisk rensning af et 1500 m2 stort område, som var forurenet med let fyringsolie. Forsøget er gennemført ved at tilføre en blanding af bakterier, næringsstoffer og ilt (Bio-Gel og Bio-Vand) til jorden via horisontale perforerede rør. Den forurenede horisont bestod af fast moræneler, som var forurenet fra 1-4 meter under terræn. Resultaterne har vist, at der ikke i en moniteringsperiode på 10 måneder har kunnet påvises en reduktion af olieforureningen i jorden. Der har heller ikke kunnet påvises sikre tegn på forøget biologisk aktivitet i jorden som følge af tilsætningen af Bio-Gelen eller Bio-Vandet.Læs publikation