Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 75, 2003

Ferskvandsinvertebraters bevægelsesadfærd som biomarkør for pesticideksponering og -effekt

24-10-2003

Sprøjtemidler, der anvendes på dyrkede arealer, føres blandt andet med vinden eller regnvandet til nærtliggende vandløb. I danske vandløb er der i perioden 1989-1996 påvist 32 forskellige sprøjtemidler. De potentielle skadevirkninger af sprøjtemidlerne i vandløb er ufuldstændigt klarlagte. I feltundersøgelser har forurening af vandløb med insektbekæmpelsesmidler påvirket forekomsten af mange arter af smådyr, da dyrene som følge af sprøjtemidlerne ændrer adfærd og driver bort med strømmen. Smådyrene er imidlertid af central betydning for omsætningen af dødt plantemateriale og er samtidig vigtig føde for fisk. Dette projekt beskriver laboratoriemetoder til at studere ændringer i bevægelsesadfærd og dokumenterer, at visse insektbekæmpelsesmidler påvirker vandløbenes smådyr.

Læs publikation