Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 54/2003

Strategi for begrænsning af vejtrafikstøj - Delrapport 3

28-11-2003I juni 2002 nedsatte regeringen en tværministeriel arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til strategi for begrænsning af støj fra vejtrafik. Strategien skal med sine analyser af virkemidler på området fungere som et redskab for myndigheder og borgere, der vil tilrettelægge en omkostningseffektiv lokal støjindsats. I denne delrapport analyseres en række udvalgte virkemidler med hensyn til forventede effekter og samfundsøkonomiske omkostninger. Desuden beregnes de samfundsøkonomiske konsekvenser af at bringe kombinationer af virkemidler i anvendelse, og det samlede finansieringsbehov vurderes.Læs publikation