Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 43, 2003

Industriernes spildevandsudledning i byernes økologiske kredsløb

24-11-2003Kriterierne for genanvendelse af slam som gødning er, at en række grænseværdier for tungmetaller og afskæringsværdier for miljøfremmede stoffer overholdes. Disse krav er løbende blevet skærpet. Konsekvensen af denne skærpelse er, at en større andels af den producerede slammængde ikke kan udbringes på landbrugsjord. I projektet er der fokuseret på industriernes udledning af forurenende stoffer og de tiltag, der i praksis er implementeret for at reducere udledningerne og dermed stofmængderne i spildevandsslammet.Læs publikation