Miljøprojekt, 765, 2003

Modellering af optagelse af organiske stoffer i grøntsager og frugt

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

13-03-2003På baggrund af en vurdering af eksisterende modeller for transport af organiske stoffer i jord og luft samt stoffernes optagelse og transport i planter er der udviklet et beslutningsstøtteværktøj i form af et regneark. Der er gennemført vurdering af værktøjets pålidelighed ved sammenligning med andre modeller og resultater af feltforsøg samt følsomhedsanalyse. Resultaterne skal kunne bruges til at opstille retningslinier for, hvordan den sundhedsmæssige risiko ved indtagelse af afgrøder indeholdende forureningskomponenter i typiske forureningssituationer afklares, herunder omfanget af de nødvendige afværgeforanstaltninger. Der bør dog gennemføres supplerede undersøgelser og afprøvning af værktøjet, før dets begrænsninger kan defineres.Læs publikation