Miljøprojekt, 763, 2003

Kortlægning af dansk forskning på klimaområdet og forslag til styrkelse af indsatsområder

17-03-2003

Denne første kortlægning af dansk klimaforskning viser, at der er en stor diversitet i en forholdsvis omfattende forskning, som først og fremmest er koncentreret om den grundlæggende videnbaggrund, konsekvenser af klimaændringer og forskning om begrænsning af menneskeskabte klimaændringer. På den baggrund indstiller Klimagruppen, at der foretages en overordnet, samlet vurdering af hvilke områder inden for klimaforskningen i bred forstand, der bør tilføres øgede bevillinger fra de statslige forskningsråd eller fra andre offentlige støtteordninger. Arbejdsgruppens forskerrepræsentanter peger i den forbindelse på en række mulige indsatsområder - Klimaforskning med fokus på den nordatlantiske region - Tilpasning og sårbarhed i relation til natur og miljø - Emissionsforhold i jordbruget med henblik på reduktion af drivhusgasemissionen - Analyse af ekstreme hændelser i relation til drivhuseffekten - Udbygning af klimamodeller med fokus på feedback-processer - Langsigtet stabilisering af atmosfæriske drivhusgaskoncentrationer og mål for drivhusgasudledning - Klimaændringers indflydelse på vedvarende energi Endelig foreslår Arbejdsgruppens forskerrepræsentanter, at der fremover satses mere på tværfagligt samarbejde, opbygning af netværk nationalt og internationalt, formidling af resultaterne og at klimaforskningen fremover får en tydeligere plads i regeringens forskningspolitik.

Læs publikation