Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 10/2003

Hydrokemisk interaktion mellem Grundvand og Overfladevand (HYGRO)

28-03-2003

Som led i implementeringen af EU's Vandrammedirektiv i dansk lovgivning har Miljøstyrelsen iværksat projekter til belysning af grundvandets betydning for den økologiske tilstand i tilknyttede overfladevande. I nærværende projekt er således etableret en metode til at klassificere ådale i typeområder efter bl.a. geologiske principper. Metodologien skal anvendes af de ansvarlige myndigheder for de kommende vandområdedistrikter til at gruppere forekomster af grundvand mhp. en klassificering efter grundvandets risiko for at påvirke vandløb, søer og kystvande negativt. Dette er en afgørende parameter ved vurdering af om grundvandet overholder direktivets miljømål.

Læs publikation