Forprojekt om samkøring af registerdata for miljø og sundhed

31-03-2003Rapporten beskriver mulighederne for at samkøre registerdata inden for miljø- og sundhedsområdet for herigennem at opnå bedre viden om miljøfaktorers betydning for sundheden. Rapporten beskriver hvilket potentiale der ligger i sådan en samkøring og hvilke forudsætninger og problemstillinger der er knyttet hertil. Der foretages en gennemgang af de eksisterende registre inden for miljø- og sundehedsområdet, og der peges på områder hvor udbytte af en samkøring synes mest oplagt. Der fremsættes endelig anbefalinger m.h.t. hvordan det fremtidige projektarbejder vedrørende registersamkøring kan struktureres.Læs publikation