Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 19/2003

Vurdering af udvaskning fra havnesedimenter under forskellige redox-forhold

20-05-2003

Projektet blev igangsat med henblik på at forbedre grundlaget for at kunne foretage en miljørisikovurdering i forbindelse med vurdering af muligheder for at videreføre bestående deponeringsanlæg til havnesedimenter. Formålet med projektet var indsamling af data fra tre forskellige typer havne (lystbåd, fiskeri og industri) for at kunne bestemme fordelingen af PAH og TBT samt metallerne Cd, Pb, Cu, Zn, Ni, Hg og As mellem den faste og den vandige fase ved forskellige iltningsforhold. Undersøgelserne viser, at der er en meget stor variation i udvaskeligheden af stofferne mellem de tre havne, og at der for de fleste af stofferne ikke er nogen tydelig sammenhæng mellem udvaskelighed og iltningsforhold.

Læs publikation