Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 30, 2003

Næringssaltfjernelse på mindre renseanlæg med urinsortering i oplandet

Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 13/1991

27-06-2003En undersøgelse på Svanholm Gods har vist, at separat indsamling af urin reducerer indholdet af næringssalte i spildevandet. Den reducerede belastning af renseanlægget giver en stor, relativ besparelse på driften ligesom kapaciteten øges. Undersøgelsen viser at systemet kan etableres uden problemer; men at omkostningerne til etablering langt overstiger besparelserne på driften af renseanlægget. Det største potentiale for sådanne systemer er derfor ved nybygninger, hvor der samtidig skal etableres renseanlæg.Læs publikation