Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 21/2003

Bioremediering ved hjælp af planter og gensplejsede bakterier

Teknologiudviklingsprogrammet for jord-og grundvandsforurening

02-07-2003Projektet er en del af et større forsknings- og udviklingsprojekt under EU's bioteknologiprogram. Formålet er at udvikle teknologi til oprensning af jordforurening med genmodificerede bakterier tilknyttet planterødder. Der blev udviklet en rodkoloniserende bakterie, som kan nedbryde PCB, men der blev ikke konkret påvist en oprensningseffekt på forurenet jordLæs publikation