Orientering fra Miljøstyrelsen, 2/2002

Effektiviseringspotentiale på forbrændingsanlæg og deponeringsanlæg i Danmark

12-03-2002

Det realiserbare effektiviseringspotentiale på forbrændingsområdet er på 135-155 mio. kr. i år 2000, svarende til 8-10% af de samlede omkostninger. Der er altså tale om et relativt lille potentiale. På deponeringsområdet er det realiserbare effektiviseringspotentiale på 55-90 mio. kr årligt, svarende til i gennemsnit 25-40% af de totale omkostninger. Der er altså tale om et forholdsvis stort potentiale relativt set, men dog mindre totalt set end på forbrændingsområdet.

Læs publikation