Miljøprojekt, 701, 2002

Bearbejdning af målinger af regnbetingede udledninger af Npo og miljøfremmede stoffer fra fællessystemer i forbindelse med NOVA 2003

03-06-2002

I rapporten er måledata gennemgået fra en række regnhændelser fra 2 fælleskloakerede systemer. Formålet er at opdatere stofkoncentrationer af miljøfremmede stoffer i forbindelse med regnbetingede udledninger fra fælleskloakerede afløbssystemer i Danmark. Ved vurderingen af stofkoncentrationer fra miljøfremmede stoffer er bearbejdning af de målte data ikke alene tilstrækkeligt til at skønne stofkoncentrationer af miljøfremmede stoffer. En væsentlig del af projektet er derfor et litteraturstudium rettet mod at bestemme koncentrationer af udledninger af miljøfremmede stoffer fra fælleskloakerede systemer. Rapporten giver skønnede koncentrationsintervaller for overløbsvand for en række miljøfremmede stoffer og tungmetaller.

Læs publikation