Miljøprojekt, 699, 2002

Hydraulisk frakturering udført ved vandret boreteknik - Design og anlæg

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

08-08-2002

Rapporten belyser, hvorvidt hydraulisk frakturering er en cost-effektiv afværgeteknik i en lavpermeabel aflejring som moræneler. På den udvalgte lokalitet er frakturering benyttet for at forbedre den hydrauliske effekt af vandrette dræn indskudt i moræneler. For at vurdere hvor meget effekten er forbedret efter etablering af hydrauliske frakturer sammenlignes ydelsen med et referencedræn uden frakturer. Der foretages monitering i en række niveauspecifikke boringer og kritiske forhold ved design og anlæg af boringer med frakturer beskrives. Selve langtidseffekten af drænene samt driftserfaringerne og -økonomien vil blive afrapporteret i en separat rapport, når det samlede afværgetiltag har været i drift i ca. 1 år.

Læs publikation