Miljøprojekt, 624, 2001

Statistik for behandling af organisk affald fra husholdninger

03-09-2001Denne statistik er en opgørelse af tilført og behandlet organisk affald fra husholdninger m.v. på kompost og biogasanlæg i 1999. Generelt har de 139 anlæg modtaget og behandlet mere affald end i 1998. Den samlede stigning er 15% og udgøres af kompostering af haveparkaffald og slam. Den fremstillede kompost er blevet analyseret. Der var ikke problemer med at overholde grænse- og afskæringsværdier for de tungmetaller og organiske miljøfremmede stoffer, som reguleres i slambekendtgørelsen, som var gældende på anvendelsestidspunktet.Læs publikation