Miljøprojekt, 610, 2001

Biologiske effekter af toksiske stoffer i regnbetingede udløb

07-09-2001Der er foretaget en orienterende undersøgelse af de mulige virkninger på vandmiljøet af miljøgifte i regnbetingede udledninger, dvs. overløb fra fælleskloakerede områder og separate udledninger af afstrømmende regnvand fra veje og tage. I undersøgelsen er der observeret relativt beskedne akutte effekter af udløbsvand på alger og dafnier. Desuden er der konstateret nogen giftighed af de opslemmede partikler i vandet, der enten tilbageholdes i regnvandsbassiner eller sedimenterer i vandløb og søer.Læs publikation