Miljøprojekt, 629, 2001

Karakterisering af havnesediment ved hjælp af biotest

03-10-2001Anvendelse af økotoksikologiske test til karakterisering af havnesedimenter er undersøgt i projektet. Der er testet både sedimenter og ekstrakter af sedimenter, hvorved en klapning af sediment er simuleret. Undersøgelserne viste, at slangestjerne er den mest følsomme af de testede organismer. De målte effekter blev sammenholdt med resultater af kemiske analyser af indholdet af miljøfarlige stoffer. Det fremgår klart, at der er et stort spring mellem det forureningsniveau, hvor der vurderet ud fra de kemiske analyser teoretisk er risici for økotoksiske effekter, og det niveau hvor der i testene blev målt effekter.Læs publikation