Miljøprojekt, 650, 2001

Ozonlagsnedbrydende stoffer og drivhusgasser - 2000

30-11-2001

Rapporten beskriver det danske forbrug i 2000 af ozonlagsnedbrydende stoffer samt forbruget og emissionen i 2000 af de industrielle drivhusgasser (HFC'er, PFC'er og SF6). Forbruget af de ozonlagsnedbrydende stoffer er på samme niveau som i 1999 på ca. 84 ODP-tons (vægtet efter nedbrydningseffekt). Heraf udgør HCFC'er ca. 95 %. Emissionen af drivhusgasserne er beregnet til ca. 817 tons CO2-ækvivalenter vægtet efter drivhuseffekt mod 715 tons i 1999. HFC'er til køleområdet udgør langt størstedelen.

Læs publikation