Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 8/2001

Undersøgelse af forekomst af antibiotika og kobber i forbindelse med marin akvakultur i tre amter

11-06-2001

Fra fire havbrug, et landbaseret saltvandsdambrug og en gammel position for et havbrug blev der udtaget prøver i fire intervaller ned i sedimentet. Prøverne blev analyseret for de tre antibiotika oxolinsyre, trimethoprim og sulfadiazin. Envidere blev der analyseret for kobber, som er aktivstof i antibegroningsmidler. Indholdet af kobber i prøverne er varierende. Miljøstyrelsen vil snart udmelde kvalitetskriterier for kobber. Undersøgelsesresultaterne peger i retning af, at tribrissin muligvis er mindre persistent end oxylinsyre, og derfor alt andet lige bør foretrækkes.

Læs publikation